Wyniki KGHM po pierwszym kwartale 2014 roku

W pierwszym kwartale 2014 roku, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i utrzymaniu stabil-nego poziomu produkcji, spółka osiągnęła zysk netto 507 mln zł. Na wynik finansowy w największym stopniu wpłynęły zmniejszenie cen miedzi i srebra oraz kurs walutowy.


wtorek, 13 Maj, 2014

Produkcja miedzi wzrosła o 1% w stosunku do roku ubiegłego. Po wyłączeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wsadów obcych, koszty rodzajowe są niższe o 1% niż w I kwartale 2013 roku.

Zmiana wyniku finansowego w odniesieniu do I kwartału roku 2013 jest uwarunkowana przede wszystkim niższymi notowaniami metali, niższym kursem walutowym i zmniejszeniem wolumenu sprzedaży. 

Spadek cen metali a w szczególności srebra, miał decydujący wpływ na wyniki ekonomiczne całej Grupy Kapitałowej zarówno w obszarze finansów, kosztów jednostkowych, jak i poziomu produkcji miedzi ekwiwalentnej. Wynik operacyjny (EBITDA) działalności Grupy wyniósł 1 mld 75 mln zł.

W roku 2014 realizowane są kluczowe inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM na międzynaro-dowych rynkach oraz zwiększą konkurencyjność na tle branży. Na realizację strategicznych projek-tów KGHM przeznaczy w tym roku ponad 4 mld zł.

- Kamieniem milowym dla KGHM będzie uruchomienie produkcji w Sierra Gorda. Zakończenie bu-dowy zgodnie z harmonogramem nastąpi w połowie tego roku – zapewnia Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. - Do końca 2014 roku kopalnia będzie sukcesywnie zwiększać wielkość produkcji. Pełne moce produkcyjne chcemy osiągnąć w 2015 roku, kiedy kopalnia będzie przerabiać 110 tysięcy ton rudy dziennie i produkować 120 tysięcy ton miedzi rocznie – informuje prezes Wirth.

Istotne są działania podejmowane w kopalni Robinson (Nevada, USA). Do końca II kwartału 2014 r. kopalnia zakończy prace nad długoterminowym planem dla wyrobiska Ruth, co wpłynie na uzyskanie dostępu do rudy o lepszej jakości oraz zwiększy zdolności produkcyjne w 2015 roku i kolejnych latach. Inwestycja w zdjęcie nadkładu w odkrywce Ruth będzie miała znaczący dodatni wpływ na przyszłą produkcję i koszty, gdy tylko zostanie udostępniona ruda z tego obszaru.

Niezwykle ważne dla KGHM są inwestycje w utrzymanie produkcji w polskich kopalniach poprzez rozwój systemu głębokiego wydobycia. W kwietniu KGHM rozpoczął produkcję poniżej poziomu 1200 metrów w obszarze „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Zagospodarowanie tego złoża zapewni utrzymanie zdolności produkcyjnych podstawowego ciągu technologicznego w Polsce na obecnym poziomie.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.