Wyniki finansowe KGHM po trzech kwartałach 2011 roku

Po trzech kwartałach 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła przychody w wysokości 15,2 mld zł i zysk netto w wysokości 7,5 mld zł. Na wynik istotny wpływ miały wycena instrumentów pochodnych, różnice kursowe wynikające z osłabienia polskiej waluty oraz poziom notowań metali na koniec trzeciego kwartału br.

czwartek, 10 Listopad, 2011

Po dziewięciu miesiącach roku 2011 zysk netto spółki wynosi 7,5 mld zł, natomiast przychody 15,2 mld zł. Stanowi to odpowiednio 78% i 81% poziomu planowanego na rok 2011. Główną przyczyną poprawy wyniku finansowego były uwarunkowania makroekonomiczne, które wpłynęły na wyższe uzyskane ceny sprzedawanych produktów. Wysoki poziom wyniku z wyceny instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych wiąże się z osłabieniem polskiej waluty oraz poziomem notowań metali na koniec III kwartału br. 

Wczoraj, po udzieleniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisana została ostateczna umowa sprzedaży Polkomtel S.A. między jego akcjonariuszami, w tym KGHM Polska Miedź S.A. a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Z tego tytułu KGHM za 24,39% udziałów otrzymał już ponad 3, 67 mld zł. Także w III kwartale br. Polska Miedź podpisała warunkową umowę sprzedaży Dialog S.A. na kwotę 944 mln zł.

- Oczekujemy teraz na pozytywną opinię UOKiK w tej sprawie. Ta transakcja zakończy nasze dezinwestycje w sektorze telekomunikacyjnym – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

W okresie 9 m-cy 2011 r. w relacji do trzech kwartałów 2010 r. produkcja miedzi elektrolitycznej wzrosła o 6% (22,3 tys.t). To efekt pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych w hutach, w których zwiększono przerób koncentratów własnych oraz zintensyfikowano zużycie wsadów obcych. 

KGHM złożył do gmin wnioski o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku od nieruchomości, dotyczącego wyrobisk górniczych za lata 2006 – 2011 na łączną wartość 145 mln zł. Dalsze procedury w tej sprawie uzależnione są od decyzji gmin.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.