Wyniki aktualizacji Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie

środa, 13 Styczeń, 2016
2/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”, „Spółka”) informuje, że zakończono prace nad aktualizacją Studium Wykonalności  projektu Ajax, należącego do spółki joint venture KGHM Ajax Mining Inc., w którym 80% udziałów posiada Grupa KGHM oraz 20% Abacus Mining & Exploration („Abacus”). Zaktualizowane Studium Wykonalności zastępuje wcześniejszą jego wersję datowaną na dzień 6 stycznia 2012 r., o wynikach którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. Ten nowy dokument zawiera szczegółowy opis warunków technicznych i ekonomicznych związanych z budową i działalnością przyszłej kopalni miedzi, złota i srebra, zlokalizowanej w pobliżu miasta Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tysięcy ton.

Zasoby geologiczne w kategorii Measured and Indicated zostały oszacowane na 568 mln ton o zawartości 0,26% miedzi, 0,18 g/t złota i 0,35 g/t srebra, z których zasoby eksploatacyjne (mineral reserves w kategoriach proven & probable) zostały oszacowane na 426 milionów ton rudy o zawartości 0,29% miedzi, 0,19 g/t złota i 0,39 g/t srebra, wobec 503 milionów ton zasobów eksploatacyjnych o zawartości 0,27% miedzi i 0,17 g/t złota w Studium Wykonalności z 2012 roku.

Zawartość metalu w zasobach eksploatacyjnych obliczono na 1,2 milionów ton (2,7 miliarda funtów) miedzi, 2,6 milionów uncji złota i 5,3 milionów uncji srebra. Zakłada się osiągnięcie średniej rocznej produkcji miedzi i złota w koncentracie na poziomie 58 000 ton miedzi i 125 000 uncji złota. Okres życia kopalni obliczono na 18 lat. W okresie życia kopalni poziom produkcji srebra będzie zmienny i jedynie część uzyskanego metalu w koncentracie będzie spełniać kryteria handlowe.

Parametry inwestycyjne projektu, przed opodatkowaniem, kształtują się na poziomie: 429 mln USD NPV przy 8% stopie dyskonta, 13,4% IRR. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po około sześciu i pół roku.

Wstępne nakłady inwestycyjne zostały oszacowane na poziomie 1 307 mln USD (o równowartości 5 237 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 13 stycznia 2016 r.) i są one skutkiem wprowadzenia kilku istotnych zmian technologicznych mających na celu zwiększenie odzysku metali w fazie przerobu, zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie wpływu na środowisko (m.in. zmiany w systemach wstępnego kruszenia i systemach transportu rudy, rozwiązaniach technologicznych zastosowanych w  zakładzie przeróbczym i składowisku odpadów flotacyjnych).

Gotówkowy koszt produkcji C1 obliczono na poziomie USD 1,37/funt. Budowa kopalni potrwa dwa i pół roku od momentu rozpoczęcia budowy. Harmonogram budowy i data pierwszej produkcji koncentratu miedzi zostanie ustalona po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

Ekonomia projektu została wyznaczona przy założeniu długoterminowych cen miedzi, złota i srebra na poziomie: 3,21 USD/funt dla miedzi, 1 200 USD/uncję dla złota i 16 USD/uncję dla srebra (ze zmiennymi cenami metali w krótkim terminie).

Aktualizacja Studium Wykonalności została przygotowana zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43-101 przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem M3 Engineering and Technology Corp.  

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).