Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.

poniedziałek, 02 Kwiecień, 2012
Raport nr 17/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że dnia 2 kwietnia 2012 r. KGHM wykonała prawo opcji nabycia 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z siedzibą w Vancouver („Ajax”) od Abacus Mining & Exploration Corporation („Abacus”), na podstawie umowy wspólników joint venture z dnia 12 października 2010 r. i zwiększyła udział w spółce Ajax z 51% do 80%. Udziały zostały nabyte za kwotę 29 907 880,85 USD ( o równowartości 92 765 274,03 PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 2 kwietnia 2012 r.). 

Ajax, w której udziały posiada KGHM i Abacus, będzie realizowała projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton – Ajax w Kanadzie. 

Decyzja Zarządu KGHM o wykonaniu prawa opcji została podjęta po analizie otrzymanego w grudniu 2011 r. Bankowego Studium Wykonalności projektu Afton – Ajax . Dokument ten określa szczegółowe warunki techniczno-ekonomiczne związane z budową i funkcjonowaniem przyszłej kopalni miedzi i złota w rejonie miasta Kamloops, w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. 

Zgodnie z umową wspólników joint venture, w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na objęcie dodatkowych 29% udziałów w spółce, powstało zobowiązanie KGHM do zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu. 

Bankowe Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43-101, przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem Tetra Tech WEI (Wardrop). 

Zasoby geologiczne projektu (mineral resources w kategoriach Measured & Indicated) wynoszą 512 milionów ton rudy o zawartości 0,31% miedzi i 0,19 g/t złota. Zasoby metali w złożu (mineral reserves w kategoriach Proven & Probable) obliczono na 1,34 mln t miedzi i 2,75 mln uncji złota. Średnia produkcja roczna miedzi i złota w koncentracie wyniesie odpowiednio 50 000 t Cu i 100 000 oz złota. Okres eksploatacji (czas życia kopalni) obliczono na 23 lata. 

W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. 

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu szacowane są na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 466 mln PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z 2 kwietnia 2012 r.). 

Koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1740 USD – 2800 USD. Budowa kopalni potrwa 2 lata. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015. 

Patrz także raporty bieżące: 15/2010, 28/2010, 29/2010, 45/2011. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)