Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2007 - korekta

piątek, 01 Czerwiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o korekcie raportu bieżącego 32/2007 z dnia 1 czerwca 2007, dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2007. Korekta dotyczy liczby głosów Deutsche Bank Trust Company Americas i ich procentowego udziału zarówno w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Wyżej wymieniony raport powinien brzmieć: 

Raport bieżący nr 32/2007 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 30 maja 2007 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 
- Skarb Państwa - liczba głosów 83 567 521, co stanowi 73,52% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów, 
- Deutsche Bank Trust Company Americas – liczba głosów 7 095 540, co stanowi 6,24% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,55% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)