Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2008 roku

wtorek, 01 Lipiec, 2008
Raport nr 39/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 26 czerwca 2008 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa – liczba głosów 83 567 521 co stanowi 83,27% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)