Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 17 maja 2010 roku

środa, 19 Maj, 2010
Raport nr 21/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 17 maja 2010 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 

  • SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 567 521 co stanowi 59,23% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,78% w ogólnej liczbie głosów, 
  • AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - liczba głosów 7 000 000 co stanowi 6,52% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,50% w ogólnej liczbie głosów, 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)