Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2009 roku

środa, 17 Czerwiec, 2009
Raport nr 28/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 16 czerwca 2009 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali nastepujący akcjonariusze:
- Skarb Państwa – liczba głosów 83 567 521 co stanowi 86,28% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów,
- COMMERCIAL UNION OFE BPH CU WBK – liczba głosów 5 000 000 co stanowi 5,16% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,50% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)