Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku

Report number
20/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 55,51% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 10 000 000, co stanowi 8,73% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,00% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” - liczba głosów 8 200 000, co stanowi 7,16% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,10% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 15 września 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.)

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: