Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku

czwartek, 30 Kwiecień, 2015
15/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 29 kwietnia 2015 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 63,50 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79 % w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” - liczba głosów 5 900 000, co stanowi 5,89 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,95 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2013.1382)