Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

środa, 12 Czerwiec, 2019
22/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 czerwca 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA ENERGII– liczba głosów 63 589 900, co stanowi 48,13% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;
- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 11 700 000, co stanowi 8,86% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,85% w ogólnej liczbie głosów;
- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów 10 499 000, co stanowi 7,95% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów;
- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 8 700 000, co stanowi 6,59% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,35% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623)

Newsletter email list: