Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 9 lipca 2007

piątek, 13 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 9 lipca 2007 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 

  1. Skarb Państwa – liczba głosów 83 567 521, co stanowi 83,10% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów, 
  2. Deutsche Bank Trust Company Americas – liczba głosów 5 996 124, co stanowi 5,96% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,00% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)