Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 31 stycznia 2006

poniedziałek, 06 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 31 stycznia 2006 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali:

Skarb Państwa - liczba głosów 88 567 521 - 79,75% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz  44,28% w ogólnej liczbie głosów,

ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - liczba głosów 6 000 000 - 5,40% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz  3,00% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.  


Podstawa prawna: art.70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).