Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 25 kwietnia 2012 roku

piątek, 27 Kwiecień, 2012
Raport nr 23/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 25 kwietnia 2012 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 

  • SKARB PAŃSTWA - liczba głosów 63 589 900, co stanowi 53,91% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów, 
  • AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - liczba głosów 7 000 000, co stanowi 5,93% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,50% w ogólnej liczbie głosów, 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)