Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 października 2007

piątek, 19 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 18 października 2007 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 

1. Skarb Państwa – liczba głosów 83 567 521, co stanowi 83,94% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 41,78% w ogólnej liczbie głosów, 
2. ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów 5 000 000, co stanowi 5,02% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,50% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)