Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku

Report number
5/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 18 stycznia 2016 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 66,21 % w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79 % w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” - liczba głosów 5 900 000, co stanowi 6,14 % w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,95 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2013.1382)