Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Report number
11/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 13 lutego 2024 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

  • SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 47,90% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów
    12 083 000, co stanowi 9,10% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,04% w ogólnej liczbie głosów;
  • ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 11 961 453,
    co stanowi 9,01% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,98% w ogólnej liczbie głosów;
  • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów
    7 517 165, co stanowi 5,66% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,76% w ogólnej liczbie głosów.

 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.)

Raporty bieżące