Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

piątek, 04 Grudzień, 2020
38/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 27 października 2020 r., o przedłużenie o 1 rok okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, jeden z uczestników konsorcjum nie skorzystał z możliwości przedłużenia po 20 grudnia 2024 r. swojego dotychczasowego zaangażowania. Powyższa decyzja została podyktowana wewnętrznymi regulacjami wymogów kapitałowych banku.

Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. na okres 5 lat posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku decyzji uczestników konsorcjum, w okresie pierwszego przedłużenia, tj. od dnia 20 grudnia 2024 r. do dnia 19 grudnia 2025 r.  kwota dostępnego kredytu będzie wynosiła 1 438 mln USD.

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania na instrumentach długoterminowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: