Wybory członka zarządu KGHM przez pracowników

Działając na podstawie §12 ust. 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza spółki w dniu 20 listopada 2012 roku zarządziła wybory członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wybieranego przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Termin wyborów wyznaczono na dni 13-14 lutego 2013 roku. 

środa, 21 Listopad, 2012

Zgodnie z regulaminem wyborów czynne prawo wyborcze mają pracownicy spółki. Kandydaci na członka zarządu muszą uzyskać pisemne poparcie co najmniej 15 proc. ogółu pracowników. Listę kandydatów Komisja Wyborcza Spółki zamyka na 21 dni przed terminem wyborów. Wybory zostaną przeprowadzone, jeżeli w ustalonym terminie zgłoszony będzie przynajmniej jeden kandydat spełniający wymogi formalne. 

Na członka zarządu wybrany zostanie kandydat, który otrzyma bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, o ile w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50 proc. załogi. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów, Komisja Wyborcza zarządzi w terminie dwóch tygodni od daty sporządzenia protokołu, drugą turę głosowania, z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Na członka zarządu wybrany zostanie kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, o ile w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50 proc. pracowników spółki.

Dep.Komunikacji