Wybór przez pracowników osób do Rady Nadzorczej Spółki

piątek, 16 Maj, 2014
Raport bieżący nr 11/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 14-15 maja 2014 roku, pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 osób do Rady Nadzorczej: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Bogusława Szarka.
Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 14-15 maja 2014 roku.
Osoby wybrane przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej IX kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).