Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Report number
Raport nr 12/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 16 kwietnia 2010 roku, działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2010-2012. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.KGHM Polska Miedź S.A. korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 oraz w zakresie innych usług.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Ostatnia aktualizacja: