Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

wtorek, 15 Marzec 2016 - 3:46PM
15/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 15 marca 2016 r., działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2016-2018.

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

KGHM Polska Miedź S.A. korzystała z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. (poprzednio działającej pod nazwą Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.) w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 1996-2003. Spółka współpracowała z podmiotami należącymi do sieci Deloitte także w zakresie innych usług, które nie powodowały ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Newsletter email list: