Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

czwartek, 28 Marzec, 2013
Raport nr 10/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 27 marca 2013 roku, działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013-2015. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. 

KGHM Polska Miedź S.A. korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 i za lata 2010-2012 oraz w zakresie innych usług. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)