Wybór Audytora

poniedziałek, 19 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 marca 2007 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. - zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę - wybrała firmę Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, do badania i weryfikacji sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za lata obrotowe 2007-2009. 
Ernst & Young Audit sp. z o.o. wykonała na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usługi w zakresie doradztwa i konsultingu. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)