Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2022 r.

czwartek, 23 Czerwiec 2022 - 3:44PM
20/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Raport produkcyjno-sprzedażowy_maj 2022

Newsletter email list: