Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r.

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018
15/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r. Ostateczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w kolejnych okresach wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe będą przekazywane w cyklu miesięcznym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)