WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż urządzenia z układu technologicznego kotła OR-32 z kominem.

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjnaogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. składniki majątku:

1. Urządzenia z układu technologicznego kotła OR-32 nr 4, zlokalizowane na terenie Centralnej Ciepłowni w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej 6, w skład którego wchodzą:

a) Wentylator wyciągu spalin WS–4 b) Bateria cyklonów z kanałami spalin c) Wymiennik sieciowy 1XA1 d) Wymiennik sieciowy 1AX2 e) Wymiennik sieciowy 1XA3 f) Stacja redukcyjna 2SR1 g) Stacja redukcyjna 2SR2 h) Stacja redukcyjna 3SR1 i) Rurociągi pary świeżej i zredukowanej j) Pompa wody zasilającej PZ-2 k) Pompa wody zasilającej PZ-3 l) Rozprężacz odsolin typu 1RO

2. Trzon stalowy komina ceramiczno-stalowego z rury stalowej Dn 800 mm wysokości 7.05m, zlokalizowanego w Ścinawie (róg ul Jadwigi i ul. Lipowej),. Cena wywoławcza: 27.000,- zł. plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 2.000,- zł.

Warunki przetargu:Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg OR-32 + Komin”

w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz. 15.00. Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć:1. Dowód wpłaty wadium w ww. wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 10.11.2022r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 w miejscu ich lokalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z niżej wymienionymi osobami:• układ technologiczny kotła OR-32 - poz. nr 1: Andrzej Trzebiński tel.: 669 271 115.• trzon stalowy komina - poz. nr 2: Arkadiusz Dąbrowski tel.: 693 419 644

Kupujący zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, określającej szczegółowe zasady i warunki sprzedaży przedmiotowych składników majątku, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące demontażu, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży.

Kupujący Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy demontażu sprzedawanych składników majątku.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.11.2022 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o ww sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Oferta na zakup.2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.3. Umowa sprzedaży.4. Fotografie.