WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż trzonu stalowego komina oraz wieży stalowej.

Data publikacji: 
środa, 24 Listopad 2021 - 7:42AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 48  59-220 Legnica,

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. środków trwałych:

 1.   Trzon stalowy komina ceramiczno-stalowego w Ścinawie (róg ul Jadwigi i ul. Lipowej) z rury stalowej Dn 800 mm i wysokości 7.05m. 

Cena wywoławcza: 500,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 500 zł. 

2.   Wieża (maszt) stalowy o konstrukcji kratowej, wysokości 25 m + fundament, przeznaczona do montażu anten łączności radiowej w Głogowie ul. Sikorskiego 52.  

Cena wywoławcza: 500,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 500 zł.

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), dla każdej pozycji z osobna, w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg komin” lub „Przetarg maszt” w terminie do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 15.12.2021r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00:

  • Poz. nr 1 - na terenie Wydziału Eksploatacji Źródeł i Sieci w Ścinawie przy ul. Jagiełły 33 – osoba do kontaktu: Arkadiusz Dąbrowski tel.: 693 419 644;
  • Poz. nr 2 - na terenie Wydziału Eksploatacji Sieci w Głogowie przy ul. Sikorskiego 52 – osoba do kontaktu: Andrzej Jakubczyk tel. 785 802 354.

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące rozbiórki przedmiotów sprzedaży :

a)      Wypełni wymogi ustawowe związane z rozbiórką obiektów budowlanych oraz dokona ich rozbiórki w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o wygraniu postępowania przetargowego

b)     Dokona wymaganych uzgodnień w sprawie zajęcia terenu i wykonania robót rozbiórkowych ze sprzedającym,

c)      Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy rozbiórce w/w obiektów,

d)     Uporządkuje i wyrówna teren/otoczenie w miejscach prowadzonych robót.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o ww. sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki: Oferta na zakup, Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych, fotografie.