WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Iveco Trakker

Data publikacji: 
piątek, 29 Październik 2021 - 2:19PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. pojazdu:

 1.     Samochód ciężarowy–wywrotka marki Iveco model Trakker AD410T41 T/P nr rej.: DL 49020, nr VIN: WJMJ4CSS47C188027. Rok produkcji 2007, data pierwszej rejestracji 25.03.2008r.,badanie techniczne ważne do dnia do 08.04.2022r., ubezpieczenie OC do 24.03.2022r., przebieg 318663 km, pojemność silnika 12882ccm 302kW, skrzynia biegów mechaniczna 16-biegowa ZF16S1620TD, długość pojazdu po kompletacji:  11050 mm, maksymalna masa całkowita pojazdu:  40000 kg, stan ogumienia dobry, wnętrze kabiny w stanie dobrym. 

Cena wywoławcza: 129.000,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 10.000 zł.

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup)  w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: Sprzedaż FMIVECO” w ostatecznym terminie do dnia 15.11.2021r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 15.11.2021r.

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy - kontakt p. Waldemar Budny tel. stacj. (76) 75 43 145 lub tel. kom. 601-263-498.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia powinna nastąpić w formie przelewu na ww. konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefonicznie informację o wysokości najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdów  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o ww. sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki: oferta, oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych, fotografie.