WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepki dłużycowej oraz baraku kontenerowego.

Data publikacji: 
środa, 24 Listopad 2021 - 1:43PM

Legnica, dnia  19.10.2021 r.                   

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 48,  59-220 Legnica,

 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. środków trwałych:

 1.     Przyczepka dłużycowa rok produkcji 1992, producent FAMABA Głogów, nr rejestracyjny LGJ8738         

Cena wywoławcza: 700,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 150,- zł.

 2.     Barakowóz (barak kontenerowy) – kontener budowlany przenośny, bez podwozia; rok produkcji 1989 w Głogowie.           

Cena wywoławcza: 600,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 100 zł.

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), dla każdej pozycji z osobna, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: Sprzedaż FMDłużyca” lub Sprzedaż FMBarak” 

w ostatecznym terminie do dnia 16.12.2021 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na ww. konto w formie przelewu, w terminie do 16.12.2021r.

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie Wydziału Eksploatacji Sieci w Głogowie przy ul. Sikorskiego 52 – osoba do kontaktu: Andrzej Jakubczyk tel. 785 802 354.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia powinna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdów  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o ww. sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki: oferta, oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych, fotografie.