WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż odcinka przyłącza cieplnego nad drogą krajową nr 36

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Spółka Akcyjnaul. Poznańska 48 59-220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w składnika majątku przeznaczonego do rozbiórki i złomowania:

Odcinek przyłącza cieplnego będący estakadą nad drogą krajową nr 36 (ul. Zielonogórska w Lubinie przy skrzyżowaniu z ul. Ścinawską). W skład odcinka przeznaczonego do sprzedaży wchodzi: rurociąg 2 x Dn 100 o długości ok. 60mb w izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszcza z blachy osłonowej ocynkowanej - odcinki pionowe przed i za estakadą oraz odcinek poziomy ułożony w rurze osłonowej;  rura osłonowa Dn 1020 nad drogą krajową nr 36 o długości ok. 45mb,  dwie podpory żelbetowe w rozstawie ok. 45 mb. Granicami w/w odcinka są dna kanału ciepłowniczego przed i za estakadą oraz kolana rurociągów, łączące podziemne odcinki poziome z pionowymi w podporach.

Cena wywoławcza: 1.000,- zł. plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 500,- zł.

Warunki przetargu:Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg estakada” w terminie do dnia 17.03.2022 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 17.03.2022r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Przedmiotowy obiekt przeznaczony do sprzedaży można oglądać – codziennie w Lubinie na ul. Zielonogórskiej przy skrzyżowaniu z ul. Ścinawską

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące rozbiórki przedmiotów sprzedaży :

a) Wypełni wymogi ustawowe związane z rozbiórką obiektów budowlanych,b) Dokona wymaganych uzgodnień w sprawie zajęcia terenu i wykonywania robót z właścicielami działek, na których zlokalizowany jest przedmiotowy odcinek przyłącza cieplnego,c) Dokona rozbiórki przedmiotowego odcinka przyłącza cieplnego,d) Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy rozbiórce w/w odcinka przyłącza cieplnego,e) Uporządkuje i wyrówna teren/otoczenie w miejscu prowadzonych robót.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godz. 9.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Oferta na zakup ,

2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.