WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Przemysłowej 2 w Lubinie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr ew. 282/1 obręb nr 10 miasta Lubina, o powierzchni 29 072 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga wieczysta o numerze KW LE1L/0025164/2.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1C gdzie ustalono następujące przeznaczenie:1. podstawowe: tereny urządzeń ciepłownictwa – ciepłownia miejska;2. uzupełniające: a. wewnętrzne drogi dojazdowe, parkingi, place manewrowe, garaże, bocznica kolejowa,b. niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,c. zieleń urządzona.

Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwałę z dnia 21.01.2014r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Termin jego zatwierdzenia wg aktualnych informacji to luty 2015r. W projekcie studium na wniosek Spółki zapisano: tereny byłej elektrociepłowni - centralnej ciepłowni z zielenią oraz urządzeniami infrastruktury technicznej, tereny przeznaczone pod aktywność gospodarczą w zakresie działalności usługowo – produkcyjnej i produkcyjnej, rzemiosła, handlu hurtowego i detalicznego, gospodarki magazynowej, obsługi komunikacji samochodowej, budownictwa, transportu samochodowego i kolejowego, stacji paliw, usługi komunalne.”

Dodatkowe informacje:Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Teren wyposażony jest w infrastrukturę podziemną c.o., wod.-kan., elektryczną i oświetleniową.

Cena wywoławcza 1 000 000,00 PLN ( jeden milion złotych, 00/100 ) + podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Złożenie oferty na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „LUBIN, UL. PRZEMYSŁOWA 282/1” w ostatecznym terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 10:00.

a) Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:• dane identyfikujące Kupującego: • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych), • pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.d) Wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) na konto WPEC w Legnicy S.A. nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 przed upływem terminu do składania ofert.• Wadium nie podlega oprocentowaniu.• Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.• Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.• Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.• Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:1. została złożona po wyznaczonym terminie,2. nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2015 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

1. Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.2. Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Legnicy ul. Poznańska 48.4. O wynikach postępowania oferenci biorący w nich udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.5. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego.6. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłaty ustalonej ceny na konto Sprzedającego.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo - prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 85 68 236.