WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

Data publikacji: 
czwartek, 29 Styczeń 2015 - 11:32AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59 – 220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej znajdującej się w Legnicy przy ul. Pawiej, w granicach działki geodezyjnej nr 345/4, obręb Piekary miasta Legnicy, o powierzchni 3 515 m2. 

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LE1L/00041195/8.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnica, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XLIV/425/02, działka o numerze ewidencyjnym 345/4 znajduje się w strefie mieszkaniowej jako zabudowa jednorodzinna (MIII), jednakże dla przedmiotowej nieruchomości brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 144 000,00 PLN netto ( słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)+ podatek VAT 23%

Dodatkowe informacje:
Działka o kształcie nieregularnego pasa, przez środek której przebiega sieć gazowa z przyłączami do sąsiednich działek oraz sieci wodociągowe, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej. Wzdłuż dłuższej granicy działki znajduje się napowietrzna sieć ciepłownicza.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty z ceną na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „LEGNICA DZIAŁKA 345/4” w ostatecznym terminie do dnia 17.03.2015 r. do godz. 12:00.

a) Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:
• dane identyfikujące Kupującego: 
• imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych), 
• pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.
b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,
c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
d) Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 przed upływem terminu do składania ofert .
• Wadium nie podlega oprocentowaniu.
• Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
• Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
• Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
• Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.


Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie,
2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2015 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

1. Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
2. Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.
3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Legnicy ul. Poznańska 48 .
4. O wynikach postępowania oferenci biorący w nich udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
5. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego.
6. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłaty ustalonej ceny na konto Sprzedającego.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo - prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 85 68 236.