WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 
piątek, 21 Listopad 2014 - 2:49PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY 
Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48 59-220 Legnica

OGŁASZA DO SPRZEDAŻY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1. Sieci cieplne magistralne, napowietrzne z rur stalowych:

 2 x Dn800/13 – 2 x 1400 mb w Lubinie na odcinku od PS-28 (CC Lubin) do PS-15 (Energopol)

 2 x Dn800/13 – 2 x 1497 mb, na odcinku od PS-15 (Energopol) do rozdzielni ciepła (Inżynieria),

na podporach żelbetowych (łącznie na dwóch odcinkach 195 szt), w izolacji termicznej z wełny mineralnej, częściowo z łupek poliuretanowych, ze szczątkowym (ok. 15 % całości) płaszczem z blachy ocynkowanej.
Nr inwent. WPEC/1339/210 oraz WPEC/1719/210

2. Budynek rozdzielni ciepła sieci Dn 800 w Lubinie, parterowy, kubatura 399 m3, pow. użytkowa 65,3 m2, jednokondygnacyjny, o konstrukcji murowanej, ściany z gazobetonu o grubości 38 cm.
WPEC/1338/101


Ofertę należy złożyć na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Sieć Dn 800 – Lubin”, w ostatecznym terminie do dnia 04.12.2014 r. do godz. 12.00.

 

1. Oferta na całość postępowania powinna być sporządzona na załączonym formularzu „Oferta”, podpisana i dostarczona do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) w ustanowionym terminie.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) pisemne zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz jego późniejszą rozbiórką. 
b) dowód wpłaty wadium.
3. Sprzedający nie dopuszcza składania cenowych ofert częściowych, tj. na poszczególne, wyżej wymienione środki trwałe.

Istotne zapisy przyszłej umowy:

 1. Wszystkie koszty związane z demontażem urządzeń , odbiorem , transportem, utylizacją odpadów powstałych w trakcie rozbiórki oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami ponosi Kupujący. 
 2. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawem Budowlanym. Zgłoszenie rozbiórki do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie oraz jego koszty leżą po stronie Kupującego.
 3. Przekazanie przedmiotów sprzedaży nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu wystawionej faktury VAT przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny na konto: WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763. Odbiór przedmiotów sprzedaży do demontażu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.
 4. Na podstawie pisemnego zgłoszenia Kupującego o gotowości do odbioru Sprzedający przystąpi do czynności odbiorowych terenu po wykonanych robotach. Podstawą dokonania odbioru wszystkich robót będzie protokół odbioru robót z adnotacją „bez uwag”.
 5. Kupujący będąc wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi w trakcie rozbiórki odpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach i Prawem Ochrony Środowiska. 
 6. Kupujący pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od realizacji umowy bez prawa do naliczania kar i żądania odszkodowania, podczas realizacji przedmiotu umowy nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, 
 7. Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona niżej wymienione czynności i/lub roboty :
  a) dokona rozbiórki obiektów będących przedmiotem sprzedaży ( w tym 195 szt. podpór żelbetowych do poziomu „zero”) do dnia 30.06.2015 r.,
  b) zagospodaruje inne odpady z odzysku surowców wtórnych – w tym niebezpiecznych, jeśli takie wystąpią, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  c) dokona uzgodnień z PKP odnośnie likwidacji części sieci nad torami z trakcją elektryczną,
  d) dokona wymaganych uzgodnień w sprawie zajęcia terenu oraz wykonywania robót z właścicielami działek, po których przebiegają sieci, 
  e) wyrówna teren/otoczenie w miejscach prowadzonych robót do poziomu zero.
  f) przed podpisaniem protokołu odbioru robót przekaże Sprzedającemu dokument sporządzony staraniem i na koszt Kupującego, potwierdzający przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnej).
 8. Z tytułu realizacji umowy, Kupującemu nie będzie należne od Sprzedającego żadne wynagrodzenie, w szczególności z tytułu rozbiórki urządzeń, o których mowa. Ustalona przez strony cena sprzedaży uwzględnia nakład pracy Kupującego, związany z rozbiórką.
 9. Osobą wyznaczoną przez Sprzedającego do reprezentowania go w zakresie uzgodnień i konsultacji w przedmiocie rozbiórki urządzeń jest pan Jerzy Przybylski tel. 785-802-277 a wyznaczone przez niego granice rozbiórki będą bezwarunkowo przestrzegane przez Kupującego.
 10. Rozbiórka sieci lub budynku, musi uzyskać zgodę osoby wyznaczonej powyżej przez Sprzedającego, który farbą jaskrawego koloru wyznaczy granice cięcia, rozbiórki lub zaślepienia pomiędzy instalacjami likwidowanymi a użytkowanymi, w sposób szczelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 11. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt objęcia funkcji Kierownika Budowy.


Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 04.12.2014 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki.
 2. Wadium na postępowanie wynosi 40.000 zł, które z dopiskiem „Sieć Dn 800 – Lubin [ZP]”należy wpłacić na konto wymienione w punkcie 3„ Istotnych zapisów przyszłej umowy” do dnia 03.12.2014 r. i będzie zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta została wybrana. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, na konto podane w formularzu ofertowym.
 3. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Kupujący, którego ofertę wybrano, wycofa się z transakcji.
 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym w puncie 9 „ Istotnych zapisów przyszłej umowy”, pracownikiem, który udzieli też szczegółowych informacji technicznych. 
 5. Bliższych informacji w/s formalno – proceduralnych postępowania w przedmiotowej sprawie udziela p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny, tel. 76/85-68-288. 
 6. Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółki: www.wpec.legnica.pl


Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny