WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 
środa, 26 Listopad 2014 - 2:49PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY 
Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48 59-220 Legnica

OGŁASZA DO SPRZEDAŻY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 1. Estakada stalowa rurociągów o konstrukcji stalowej , ażurowej. Przęsła i słupy o wysokości 5,50 m, długość ok. 192 m. Rok budowy 1984, waga ok. 40 Mg. Nr inw. WPEC/1451/291
 2. Instalacja sprężonego powietrza dla odpopielania z rur stalowych DN 50 – DN 250, w sprężarkowni i na estakadzie, rok budowy 1983, waga ok. 3 Mg. Nr inw. WPEC/1553/211

Ofertę należy złożyć na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Estakada stalowa – „CC Lubin [ZP]”, w ostatecznym terminie do dnia 05.12.2014 r. do godz. 12.00.

 1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku „Oferta”, podpisana przez osobę upoważnioną i dostarczona do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) w ustanowionym terminie.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  a) pisemne zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz jego późniejszą rozbiórką. 
  b) pisemne oświadczenie Kupującego o treści: „Pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Kupującego od realizacji umowy bez prawa do naliczania kar i żądania odszkodowania, podczas realizacji przedmiotu umowy nie będę zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” 
  c) dowód wpłaty wadium.

 

Istotne zapisy przyszłej umowy:

 1. Wszystkie koszty związane z demontażem urządzeń , odbiorem , transportem, utylizacją odpadów powstałych w trakcie rozbiórki oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami ponosi Kupujący. 
 2. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawem Budowlanym. 
 3. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu wystawionej faktury VAT przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny na konto: WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763. Odbiór przedmiotu sprzedaży do demontażu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.
 4. Na podstawie pisemnego zgłoszenia Kupującego o gotowości do odbioru Sprzedający przystąpi do czynności odbiorowych terenu po wykonanych robotach. Podstawą dokonania odbioru wszystkich robót będzie protokół odbioru robót z adnotacją „bez uwag”.
 5. Sprzedający udostępni Kupującemu ważną Decyzję nr 121 z 07.02.2013 r. pozwolenia na rozbiórkę wraz z projektem rozbiórki a Kupujący dokona własnym staraniem i na własny koszt zgłoszenia rozbiórki do PINB w Lubinie.
 6. Kupujący będąc wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi w trakcie rozbiórki odpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach i Prawem Ochrony Środowiska. 
 7. Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona niżej wymienione czynności i/lub roboty :
  a) dokona rozbiórki obiektu będącego przedmiotem sprzedaży do dnia 30.06.2015 r.
  b) wyrówna teren/otoczenie w miejscach prowadzonych robót do poziomu „0”,
  c) zagospodaruje odpady z odzysku surowców wtórnych – w tym niebezpiecznych, jeśli takie wystąpią, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 8. Z tytułu realizacji umowy, Kupującemu nie będzie należne od Sprzedającego żadne wynagrodzenie, w szczególności z tytułu rozbiórki urządzeń, o których mowa. Ustalona przez strony cena sprzedaży uwzględnia nakład pracy Kupującego, związany z rozbiórką.
 9. Osobą wyznaczoną przez Sprzedającego do reprezentowania go w zakresie uzgodnień i konsultacji w przedmiocie rozbiórki urządzeń jest pan Andrzej Trzebińskiego tel. 669-271-115 a wyznaczone przez niego granice rozbiórki będą bezwarunkowo przestrzegane przez Kupującego.
 10. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt objęcia funkcji Kierownika Budowy.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 05.12.2014 r. o godz. 12.15, w siedzibie Spółki.
 2. Wadium na postępowanie wynosi 8.000 zł, które z dopiskiem „Estakada stalowa – CC Lubin (ZP)” należy wpłacić na konto wymienione w punkcie 3„ Istotnych zapisów przyszłej umowy” do dnia 04.12.2014 r.
 3. Wadium złożone przez Kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.
 5. W przypadku niewykonania przez Kupującego zapisów umowy skutkującego poniesieniem kosztów przez Sprzedającego w celu ich wykonania, Sprzedający wykona je swoimi siłami i obciąży kosztami wykonania Sprzedającego.
 6. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, na konto podane w formularzu ofertowym.
 7. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. 
 8. Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym w punkcie 9 „Istotnych zapisów przyszłej umowy”, pracownikiem, który udzieli też szczegółowych informacji technicznych. 
 9. Bliższych informacji ws. formalno – proceduralnych postępowania w przedmiotowej sprawie udziela p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny, tel. 76/85-68-288. 
 10. Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółki: www.wpec.legnica.pl

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny