Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w  LEGNICY  SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż

 

Prawa użytkowania wieczystego gruntu w Złotoryi przy ul. Wiosennej 12, w granicach działki geodezyjnej nr 76/1, obręb nr 0008 miasta Złotoryja, o powierzchni   4768 m2 oraz  prawa własności budynku po byłej kotłowni. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr LE1Z/00016707/8.

 W planach zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/175/04 z dnia 8.12.2004 r. działka nr 76/1 obr. 0008 miasta Złotoryja zlokalizowana jest w jednostce planu oznaczonej symbolem 101 C, KS, dla której ustalono następujące przeznaczenie:

Obszar leżący na południe od ul. Słowackiego - w stanie istniejącym zainwestowany - podzielony  na:

 • Teren istniejącej kotłowni „Osiedlowa” ( C)
 • Teren istniejącego dużego zespołu garaży boksowych ( KS)
 • Teren ul. Wiosennej biegnącej wzdłuż zachodniej linii obszaru (KD L1/2)
 • Teren istniejącej trafostacji (E)
 • Teren projektowanej drogi wewnętrznej ( KDW D)

Istniejące zainwestowanie do zachowania.

Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i inne formy modernizacji kotłowni z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 (dot. zmniejszenia emisji zanieczyszczeń). Wymaga się nasadzenia szpalerów intensywnej zieleni o charakterze izolacyjnym wzdłuż ogrodzenia kotłowni poza utwardzonymi terenami składowisk.

WPEC w Legnicy S.A. w maju 2013 r. zwrócił się do Urzędu Miasta w Złotoryi o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla powyższej nieruchomości, uzasadniając wniosek likwidacją kotłowni „Osiedlowa” w celu właściwego zagospodarowania tego terenu, zbędnego dla działalności ciepłowniczej. Zmiana jego funkcji na sprzyjającą rozwojowi budownictwa mieszkalnego, aktywności gospodarczej i szeroko pojętych usług. Wniosek został przyjęty do rozpatrzenia.

 Charakterystyka budynku:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z części po byłej kotłowni oraz pomieszczeń socjalnych.

Dodatkowe informacje:

Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz WPEC w Legnicy S.A. polegającej na prawie dojazdu do działki władnącej nr 76/2 oraz służebności przesyłu dla:

 • przyłącza wodociągowego  53,5 mb.
 • przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 6 mb.
 • przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej 9 mb.
 • przyłącza do sieci energetycznej 75 m
 • rurociągów ciepłowniczych DN 125, DN 100, DN 80.

 W ofercie należy uwzględnić służebności obciążające nieruchomość przez WPEC w Legnicy S.A. 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

Złożenie oferty z ceną na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  w Legnicy Spółka Akcyjna  ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem  w  zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „ZŁOTORYJA UL. WIOSENNA”  w ostatecznym terminie do dnia 26.06.2015 r. do godz. 12:00.

a)  Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

 • dane identyfikujące Kupującego:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
 • · pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.

b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,

c)  zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

d) zobowiązanie kupującego do ustanowienia służebności przesyłu na gruncie i w budynku polegającej na prawie dojścia i dojazdu w celu utrzymania sieci i węzła w należytym stanie technicznym, prowadzeniu na nich robót i czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.

Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr  34 1240 3464 1111 0010 4753 4763  przed upływem terminu do składania ofert .

 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
 3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

 Otwarcie ofert nastąpi  dnia  26.06.2015 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
 2. Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.
 3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Legnicy ul. Poznańska 48 .
 4. O wynikach postępowania oferenci biorący w nich udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
 5. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego.
 6. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłaty ustalonej ceny na konto Sprzedającego.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak Specjalista ds. terenowo-prawnych w Wydziale Zarządzania Majątkiem pod nr telefonu 76 74 98 215; 76 85 68 292 lub 603795434.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.