Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ogłasza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

ogłasza do sprzedaży

w trybie przetargu nieograniczonego

Kocioł pyłowy, wodny typu  WP-70 nr 1, nr fabr. 1501, rok budowy 1983, wydajność 70 Gcal/h z młynem węglowym MWK-12 – 3 szt. i osprzętem. Waga ok. 850 Mg. Nr inw. WPEC/1458/310.  

Kocioł pyłowy, wodny typu  WP-70 nr 2, nr fabr. 1502, rok budowy 1983, wydajność 70 Gcal/h z młynem węglowym MWK-12 – 3 szt. i osprzętem. Waga ok. 850 Mg. Nr inw. WPEC/1460/310. 

Budynek główny kotłowni o fundamentach żelbetowych blokowych, konstrukcja stalowa ścian nośnych i stropów, obudowa ścian z płyt fałdowanych, stropy żelbetowe, okna i drzwi stalowe, rok budowy 1984, pow. zabudowy  1213 m2, pow. użytkowa 3442 m2, kubatura 30072 m3, budynek wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, komputerową, odgromową, p.poż. Waga elementów stalowych ok. 820 Mg. Nr inw. WPEC/1599/103.

Budynek socjalno-administracyjny o konstrukcji stalowej na fundamentach żelbetowych, ściany z płyt fałdowanych, rok budowy 1984, pow. zabudowy734,81 m2, pow. użytkowa 2873,37 m2, kubatura 14598,8 m3, budynek wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, , odgromową. Waga elementów stal. ok. 150  Mg. Nr inw. WPEC/1563/159.

Rurociągi wyprowadzenia mocy wody gorącej CC Lubin, rurociągi zasilania i powrotu Dn 800 wraz z zasuwami klinowymi Dn 700 – 4 szt., fig. 043A i 044A z napędami elektrycznymi typu PS2     i PS3, rok budowy 1983. Waga ok.90 Mg. Nr inw. WPEC/1452/210.

Nastawnia cieplna i energetyczna w CC Lubin do monitorowania i sterowania pracy kotłów gazowych wyposażona w człon sterowania zasilania energii, człon sterowania kotłami WP-70( szafy sterownicze ), aparaturę kontrolno – pomiarową i sygnalizacyjną. Waga elementów stalowych ok. 200 kg. Nr inw. WPEC/1519/611.

Pyłofon kotła WP-70 nr 1 rok prod. 1995, zabudowany na stałe w tylnej części kotła składający się   z generatora fali akustycznej, impulsatora, układu zasilania pneumatycznego i układu sterowania. Waga ok. 200 kg. Nr inw. WPEC/11270/656.

Pyłofon kotła WP-70 nr 2 rok prod. 1995, zabudowany na stałe w tylnej części kotła składający się   z generatora fali akustycznej, impulsatora, układu zasilania pneumatycznego i układu sterowania. Waga ok. 200 kg. Nr inw. WPEC/11225/656.

Ofertę należy złożyć  na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Obiekty ciepłowni CC Lubin [ZP]”,  w ostatecznym terminie do dnia 22.05.2015 r. do godz. 12.00.

Oferta na całość postępowania powinna być sporządzona na załączonym formularzu „Oferta”, podpisana i dostarczona do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) lub Sekretariatu (pok. 100) w ustanowionym terminie.

Do oferty należy dołączyć:

a) pisemne zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz jego późniejszą rozbiórką.

b) dowód wpłaty wadium.

Sprzedający nie dopuszcza składania częściowych cenowych ofert, tj. na poszczególne, wyżej wymienione środki trwałe.

Istotne zapisy przyszłej umowy:

1) Wszystkie koszty związane z rozbiórką przedmiotów sprzedaży, odbiorem , transportem, utylizacją odpadów powstałych w trakcie rozbiórki oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami ponosi Kupujący.

2) Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawem Budowlanym. Zgłoszenie rozbiórki ( na podst. pozwolenia na rozbiórkę nr 121 z 07.02.2013 r) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie oraz jego koszty leżą po stronie Sprzedającego.

3) Przekazanie przedmiotów sprzedaży nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu  wystawionej faktury VAT  przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny na konto: WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763. Przekazanie przedmiotów sprzedaży do demontażu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.

4) Na podstawie pisemnego zgłoszenia Kupującego o gotowości do odbioru Sprzedający przystąpi do czynności odbiorowych terenu po wykonanych robotach. Podstawą dokonania odbioru wszystkich robót będzie protokół odbioru robót z adnotacją „bez uwag”.

5) Kupujący będąc wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi w trakcie rozbiórki odpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach i Prawem Ochrony Środowiska.

6) Kupujący pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od realizacji umowy bez prawa do naliczania kar i żądania odszkodowania, podczas realizacji przedmiotu umowy nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”,

7) Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona niżej wymienione czynności i/lub roboty :

a) dokona rozbiórki obiektów będących przedmiotem sprzedaży do dnia 31.12.2015 r. przy czym rozpoczęcie robót może nastąpić od dnia 01.07.2015 r. Wcześniejsze rozpoczęcie robót może nastąpić po obustronnym uzgodnieniu wyrażonym na piśmie.

b) zagospodaruje  odpady z odzysku surowców wtórnych – w tym niebezpiecznych, jeśli takie wystąpią, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska  i gospodarki odpadami,

c) wyrówna teren/otoczenie w miejscach prowadzonych robót tj.:

  • budynek główny kotłowni,  budynek socjalno – administracyjny oraz pozostałe fundamenty rozebranych obiektów zlokalizowanych między budynkiem kotłowni a kominem (mapka w załączeniu) zostaną rozebrane wraz z ich fundamentami średnio do poziomu – 1,00 m.
  • tunel żelbetowy oraz tunel odżużlania zostaną rozkruszone na frakcje umożliwiające ich zagęszczenie w miejscu posadowienia. Teren po zagęszczeniu zostanie wyrównany i rozplantowany do poziomu terenów przyległych.

d) przed podpisaniem protokołu odbioru robót Kupujący przekaże Sprzedającemu dokument sporządzony staraniem i na koszt Kupującego, potwierdzający przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnej) w zakresie  zgodnym z załączoną mapą, o której mowa w punkcie 7 lit.c.

8) Z tytułu realizacji umowy, Kupującemu nie będzie należne od Sprzedającego żadne wynagrodzenie, w szczególności z tytułu rozbiórki urządzeń, o których mowa. Ustalona przez strony cena sprzedaży uwzględnia nakład pracy Kupującego, związany z rozbiórką.

9) Osobą wyznaczoną przez Sprzedającego do reprezentowania go w zakresie uzgodnień i konsultacji w przedmiocie rozbiórki urządzeń jest pan Andrzej Trzebiński tel. 669-271-115.            

10) Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt objęcia funkcji Kierownika Budowy.

Informacje dodatkowe:

  1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 22.05.2015 r., o godz. 1215, w siedzibie Spółki.
  2. Wadium ustalono w wysokości 50 000 zł, które z dopiskiem „Obiekty ciepłowni CC Lubin [ZP]” należy wpłacić na konto wymienione w punkcie 3„ Istotnych zapisów przyszłej umowy” do dnia 21.05.2015 r. i będzie zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta została wybrana. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, na konto podane w formularzu ofertowym.
  3. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Kupujący, którego ofertę wybrano, wycofa się z transakcji.
  4. Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym w puncie 9 „ Istotnych zapisów przyszłej umowy”, pracownikiem, który udzieli też szczegółowych informacji technicznych.
  5. Bliższych informacji formalno – proceduralnych  postępowania w przedmiotowej sprawie udziela p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny,  tel. 76/85-68-288.                       
  6. Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółek: WPEC w Legnicy S.A. www.wpec.legnica.pl , Energetyka Sp. z o.o. www.energetyka.lubin.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny