WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY S.A. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat

Data publikacji

                                        WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORST ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w pojazdu:

 

 

Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, nr rej.: DL 84657.

nr VIN: WVWZZZ3CZAE100756. Rok produkcji 2010, wersja Highline, badanie techniczne ważne do dnia do 04.02.2021r., ubezpieczenie OC do 11.07.2021r. , przebieg 318857 km, kolor czarny, pojemność silnika 2.0TDI-CR 170KM, automatyczna skrzynia biegów DSG, 5-osobowy, stan ogumienia bardzo dobry (opony letnie i zimowe), wnętrze kabiny zadbane, serwisowany, książka serwisowa, uszkodzona nakładka zderzaka przedniego.

 

Cena wywoławcza: 12.600,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 2.000 zł.

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem:

„Sprzedaż FM – Samochód Volkswagen Passat”

 

w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 15.00.

 

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 01.06.2021r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy – osoba do kontaktu:

Waldemar Budny  tel.: (76) 75 43 145,

kom.: 601 263 498.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2021 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

 

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdów  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

  1. Oferta na zakup ,

 

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,

 

  1. fotografie pojazdu.