WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż pojazdów.

Data publikacji: 
środa, 20 Kwiecień 2022 - 2:52PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w pojazdów:

 

  1. 1.    Samochód osobowy marki Fiat Fiorino  nr rej. DL 52254.

nr VIN: ZFA22500000026206

Rok produkcji 2008, brak ważnego badanie technicznego (utraciło ważność dnia 10.03.2022r.), ubezpieczenie OC do 05.08.2022, przebieg 189568 km, kolor niebieski, pojemność silnika 1,2 HDI, 5-osobowy, stan ogumienia dobry, wymagany remont zawieszenia (stuki), miejscowa korozja karoserii, rysa z lewej tylnej strony.

Cena wywoławcza: 3.700,- zł.  plus podatek VAT 23%

 Wadium wynosi: 700 zł.

  1. 2.    Samochód osobowy marki Citroen Berlingo nr rej. DL 43521.

nr VIN: VF7GJ9HWC93447942.

Rok produkcji 2007, badanie techniczne ważne do 13.07.2022 r., ubezpieczenie OC do 05.07.2022 r., przebieg 151851 km, kolor biały, pojemność silnika 1,6 HDI, 5-osobowy, stan ogumienia dobry, świeci się kontrolka Check Engine.

 Cena wywoławcza: 2.600,- zł.  plus podatek VAT 23%

 Wadium wynosi: 600 zł.

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup)  w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem:

Sprzedaż FMSamochód (Fiat Fiorino lub Citroen Berlingo) nr rej. …”

w ostatecznym terminie do dnia 18.05.2022r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 18.05.2022r.

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy - kontakt p. Waldemar Budny tel. stacj. (76) 75 43 145 lub tel. kom. 601-263-498.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z p.3 w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefonicznie informację o wysokości najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

 

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdów  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. oferta,
  2. oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,
  3. fotografie .