Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

wtorek, 07 Sierpień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 07 sierpnia 2007 roku wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozew akcjonariusza Ryszarda Zbrzyznego, wniesiony do Sądu w dniu 25 lipca 2007 roku, o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. nr 3/2007 z dnia 09 lipca 2007 roku w sprawie korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, ewentualnie o jej uchylenie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie zakazu dokonania przez Spółkę wypłaty drugiej części dywidendy w wysokości 1696 000 000,00 zł. 

W związku z powyższym powództwem Sąd Okręgowy w Legnicy Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 01 sierpnia 2007 roku postanowił zabezpieczyć roszczenia powoda w ten sposób, że wstrzymał wypłatę przez stronę pozwaną drugiej części dywidendy w wysokości 1 696 000 000,00 zł. 

Spółce przysługuje tygodniowy termin liczony od dnia 07 sierpnia 2007 roku na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie Sądu Okręgowego. W zakreślonym przez Sąd terminie KGHM Polska Miedź S.A. podejmie stosowne kroki prawne. 
Sąd Okręgowy w Legnicy wyznaczył termin rozprawy na dzień 18 września 2007 roku. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)