Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

poniedziałek, 25 Lipiec, 2011
Raport nr 21/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozew akcjonariusza Spółki Krzysztofa Skóry, wniesiony do Sądu w dniu 14 lipca 2011 r., w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 23/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w sprawie odwołania Józefa Czyczerskiego ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., jako sprzecznej z obowiązującymi przepisami.

Sąd zobowiązał Spółkę do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni pod rygorem wydania wyroku zaocznego.

Sąd Okręgowy w Legnicy nie wyznaczył terminu rozprawy. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)