Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

środa, 11 Wrzesień, 2013
Raport nr 31/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 września 2013 r. wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozew Leszka Hajdackiego, wniesiony do Sądu w dniu 22 lipca 2013 r., „o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego wybranego przez pracowników KGHM PM S.A.”.

Sąd Okręgowy w Legnicy nie wyznaczył terminu rozprawy i zobowiązał Spółkę do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).