Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia

wtorek, 30 Sierpień, 2011
Raport nr 22/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozew akcjonariusza Spółki Ryszarda Zbrzyznego, wniesiony do Sądu w dniu 13 lipca 2011 r., w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 roku: 

  • uchwały nr 36/2011 na mocy której Leszek Hajdacki nie został powołany do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję, 
  • uchwały nr 38/2011 na mocy której Ryszard Kurek nie został powołany do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję, 


oraz wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla KGHM Polska Miedź S.A. w przedmiocie wykreślenia Ryszarda Kurka i Leszka Hajdackiego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie, ewentualnie - o ile doszło do wykreślenia - poprzez zawieszenie wpisu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40/2011. 

Z pozwem o stwierdzenie nieważności uchwał KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o oddaleniu wniosku Ryszarda Zbrzyznego 
o zabezpieczenie powództwa. 

Sąd zobowiązał Spółkę do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni pod rygorem wydania wyroku zaocznego. 

Sąd Okręgowy w Legnicy nie wyznaczył terminu rozprawy. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)