Wniesienie powództw o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

wtorek, 06 Sierpień, 2013
Raport nr 27/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2013 r. wpłynęły do Spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozwy akcjonariuszy Spółki:

  • Ryszarda Zbrzyznego wniesiony do Sądu w dniu 22 lipca 2013 roku „ o uchylenie uchwały Nr 35/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego wybranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”,
  • Waldemara Brusa wniesiony do Sądu w dniu 22 lipca 2013 roku „ o uchylenie uchwały Nr 35/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego wybranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”.

Sąd Okręgowy w Legnicy nie wyznaczył terminów rozpraw i zobowiązał Spółkę do wniesienia odpowiedzi na pozwy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).