Warunkowa umowa nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o. przez Telefonię DIALOG S.A.

poniedziałek, 22 Wrzesień, 2008
Raport nr 45/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 22 września 2008 roku Telefonia DIALOG S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) zawarła z PKN Orlen S.A. warunkową umowę nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. 

W wyniku zawarcia Umowy Telefonia DIALOG S.A. nabędzie 6 150 udziałów Petrotel Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1 000 zł każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 6 150,0 tys. zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Petrotel Sp. z o.o. Cena nabycia 75% udziałów Petrotel Sp. z o.o. wynosi 32 410,5 tys. zł, tj. po 5 270 zł za 1 udział. 

Własność udziałów przejdzie na Telefonię DIALOG S.A. pod warunkiem nie skorzystania przez pozostałych udziałowców Petrotel Sp. z o.o. z przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, zgodnie z § 13 Umowy spółki Petrotel Sp. z o.o., oraz zapłaty pełnej kwoty stanowiącej cenę zakupu udziałów. Procedura realizacji prawa pierwszeństwa nabycia udziałów zostanie zakończona w ciągu około 3-4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Kapitał zakładowy Petrotel Sp. z o.o. wynosi 8 200,0 tys. zł i dzieli się na 8 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. 
Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Telefonii DIALOG S.A., po zrealizowaniu się umowy wyniesie 32 885,5 tys. zł. 
Po przejściu własności zbywanych przez PKN Orlen S.A. udziałów na Telefonię DIALOG S.A. udział Telefonii DIALOG S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Petrotel Sp. z o.o. wyniesie 75%. 

Petrotel Sp. z o.o. to operator telekomunikacyjny świadczący usługi telekomunikacyjne na terenie miasta Płocka i gminy Stara Biała, w oparciu o własną infrastrukturę oraz infrastrukturę dzierżawioną od PKN Orlen S.A. Spółka posiada zezwolenie na świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie całego kraju. Działalność Petrotel Sp. z o.o. obejmuje usługi telekomunikacyjne, usługi utrzymania systemów dyspozytorskich, alarmowych i informacyjnych, usługi remontowe i serwisowe dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sprzedaż central telefonicznych, telefonów i akcesoriów telefonicznych. Petrotel Sp. z o.o. obsługuje ok. 20 tys. klientów i ok. 8 tys. użytkowników szerokopasmowego dostępu do internetu. 

Decyzja o nabyciu udziałów Petrotel Sp. z o.o. jest konsekwencją strategii zakładającej wzrost liczby klientów, wzrost przychodów oraz wejście na nowe obszary świadczenia usług. 

Źródłem finansowania nabywanych aktywów jest kredyt bankowy. 

Nabywane aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Brak powiązań między KGHM Polska Miedź S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM Polska Miedź S.A. a zbywcą udziałów. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez Telefonię DIALOG S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Petrotel Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)