Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „Modernizacji sterowania suwnicy Q=10T” w trybie przetargu nieograniczonego.

Data publikacji: 
czwartek, 24 Marzec 2016 - 12:52PM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „Modernizacji sterowania suwnicy Q=10T” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2016 r.

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej
z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.