Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru „DOSTAWCY WEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI ŁOŻYSKOWYCH FAG/SKF” w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru „DOSTAWCY WEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI ŁOŻYSKOWYCH FAG/SKF” w trybie przetargu nieograniczonego                                                        

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Termin składania ofert: do dnia 14.04.2015 r. godz. 10:00

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.