Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Data publikacji

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Postępowanie wyboru wykonawcy przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice.

Oferta winna zawierać następujące dane:

  1. wynagrodzenie jednostkowe netto wykonania poszczególnych pomiarów      wydatku energetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1  (obejmujące wszelkie koszty związane      z transportem i wykonaniem poszczególnych pomiarów),
  2. oświadczenie      o akceptacji załączonego projektu umowy (załącznik nr 3);
  3. dokument      potwierdzający posiadanie akredytacji PCA;
  4. termin realizacji zamówienia podany w dniach, liczony od daty      podpisania umowy;
  5. warunki płatności: przelew min. 30 dni (preferowany przelew 60 dni);
  6. kserokopie i odpisy dokumentów poświadczonych za zgodność      z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy tj.:

¾    zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON,

¾    aktualny wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG – wydany nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2016 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie zatytułowanej „Pomiary wydatku energetycznego – nie otwierać przed 29.04.2016 r. godz. 10:00” w Sekretariacie Zarządu Spółki, który jest czynny od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wmn.com.pl

W temacie nadesłanej oferty prosimy wpisać: „Pomiary wydatku energetycznego”.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: wmn@wmn.com.pl Otrzymane pytania i udzielone na nie odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Uwaga: oferta wysłana pod inny adres nie będzie rozpatrywana. Prosimy o przesłanie ofert w formacie pdf lub doc. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wykaz stanowisk pracy dot. pomiarów wydatku energetycznego;

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.