Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

poniedziałek, 27 Maj, 2019
19/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty  4 000 000 000 PLN („Program”).

W tym samym dniu została podpisana Umowa emisyjna, której Stronami są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i  Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy.

W ramach Programu emitowane będą obligacje w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia prospektowego 2017/1129.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje także, że rozważa pierwszą emisję w ramach Programu obligacji, zgodnie  z następującymi założeniami:

1)       Emisja zostanie przeprowadzona w czerwcu 2019 roku w jednej albo kilku seriach.

2)       Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 2 000 000 000 zł.

3)       Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji.

4)       Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

5)       Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

Szczegółowe warunki emisji, w tym liczba serii, terminy zapadalności i ostateczna wielkość emisji zostaną ustalone przez Spółkę w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: