Ustalenie dnia wypłaty akcjonariuszom Spółki drugiej raty dywidendy za rok 2006

piątek, 30 Listopad, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że uchwałą Nr 467/VI/2007 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 listopada 2007 roku ustalił datę wypłaty drugiej raty dywidendy za rok 2006 w kwocie 1 696 000 000,00 zł, tj. 8,48 zł na jedną akcję, na dzień 12 grudnia 2007 roku. 
Uchwała została podjęta w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie I ACa 1164/07 zmieniającym orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 września 2007 roku, sygn. akt VI GC 45/07 w ten sposób, że oddalił powództwo akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie korekty Uchwały Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)