UOKiK wyraził zgodę na zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

poniedziałek, 24 Październik, 2011
Raport nr 34/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”, „Spółka”) informuje, że 24 października 2011 r. powziął wiadomość o wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) zgody na sprzedaż 100% akcji spółki Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółki celowej kontrolowanej przez Pana Zygmunta Solorz-Żak. Tym samym spełnił się warunek zastrzeżony w przedwstępnej umowie sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa") zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi („Sprzedający”) a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Pana Zygmunta Solorz-Żak, jako kupującym („Kupujący”) (informacje dotyczące Umowy zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 30 czerwca 2011 r.).

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez KGHM zgoda na realizację transakcji przewidzianej Umową została wydana 24 października 2011 r. 

W związku ze spełnieniem się wskazanego warunku, zgodnie z procedurą określoną w Umowie, Sprzedający uzgodnią z Kupującym termin podpisania ostatecznej umowy przeniesienia akcji Polkomtel S.A.

Po zakończeniu transakcji Kupujący nabędzie 100% akcji Polkomtel S.A., zaś żaden ze Sprzedających nie będzie już posiadał jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku, raport bieżący nr 51/2008 z 21 listopada 2008 roku, raport bieżący nr 53/2008 z 18 grudnia 2008 roku oraz raport bieżący nr 20/2011 z 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)