Umowa znacząca na sprzedaż walcówki miedzianej

poniedziałek, 01 Grudzień, 2014
Raport bieżący nr 29/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Prysmian S.p.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016.

Wartość przedmiotu umowy jest szacowana na kwotę od 2 070 910 273 zł do 2 575 970 551 zł. Wartość umowy będzie zależała od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy Prysmian S.p. A. i Prysmian Kabel und Systeme GmbH.

Zgodnie z postanowieniami umowy z Prysmian S.p.A., może nastąpić relokacja ilości walcówki pomiędzy Prysmian S.p.A. a Prysmian Kabel und Systeme GmbH - na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Prysmian Kabel und Systeme GmbH (kontrakt na bazie składu konsygnacyjnego). Wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 28 listopada 2014 roku oraz średni kurs USD/PLN według Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2014 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).